HAIL! HAIL! Hail the Mocktail ๐Ÿน

Hello shakers and groovers,ย ๐Ÿ˜Ž

can you believe it? Today October 4th, 2018, marks my tenth anniversary sober. I used to have quite the drinking problem but I got help, turned my life around and here we are ten years since my last drink. To celebrate, I'm releasing a new song, titled, Hail the Mocktail. Jump to the store page if you wish to buy the track or take advantage of the t-shirt & track combo. www.spacemanafricathemusical.com/storeย or you can rock out to the lyric video right here. Cheers ๐Ÿนย 

Leave a comment

    Add comment